วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552

★ สอนภาษาเกาหลี : พญัชนะ + สระเกาหลี *


พยัญชนะ


ㄱ Giyeok กียอค 'G'
ㄴ Nieun นีอึน 'N'
ㄷ Digeut ดีกึท 'D'
ㄹ Rieul รีอึล 'R'
ㅁ Mieum มีอึม 'M'
ㅂ Bieup บีอึพ 'B'
ㅅ Siot ซีอุท 'S'
ㅇ Ieung อีอึง 'I,ng'**
ㅈ Jieut จีอึท 'J'

ㅊ Chieut ชีอึท 'Ch'
ㅋ Kieuk คีอึค 'K'
ㅌ Tieuk ทีอึค 'T'
ㅍ Pieup พีอึพ 'P'
ㅎ Hieut ฮีอึท 'H'

**ㅇ มี 2 เสียง ถ้าตัว ㅇ วางอยู่ตัวแรกของคำ ค่าเสียงจะเหมือนเดิม แต่ถ้าวางอยู่ตรงท้ายคำ มันจะออกเสียงว่า ง [ng] ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดทันที อย่างเช่น 아 จะอ่านออกเสียงแค่ อา [a] เพราะอยู่หน้าคำ แต่ถ้า ㅇ อยู่ท้ายคำ เช่น 강 ล่ะก็ มันจะอ่านออกเสียงว่า คัง [kang] แทน

พยัญชนะซ้อน

ㄲ Ssanggiyeok ซังคียอค 'Kk'
มาจาก ㄱ+ㄱ
ㄸ Ssangdigeut ซังทีกึท 'Tt'
มาจาก ㄷ+ㄷ
ㅃ Ssangbieup ซังพีอึพ 'Pp'
มาจาก ㅂ+ㅂ
ㅆ Ssangsiot ซังชีอุด 'Sh'
มาจาก ㅅ+ㅅ
ㅉ Ssangjieut ซังชิอึท 'Ch'
มาจาก ㅈ+ㅈ


สระ

ㅏ [a] อา
ㅑ [ya] ยา
ㅓ [eo] ออ
ㅕ [yeo] ยอ
ㅗ [o] โอ
ㅛ [yo] โย
ㅜ [u] อู
ㅠ [yu] ยู
ㅡ [eu] อือ
ㅣ [i] อี
ㅐ [ae] แอ (มาจาก ㅏ+ㅣ)
ㅒ [yae] แย (มาจาก ㅑ+ㅣ)
ㅔ [e] เอ (มาจาก ㅓ+ㅣ)
ㅖ[ye] เย (มาจาก ㅕ+ㅣ)
ㅘ [wa] วา
ㅙ [wae] เว
ㅝ [wo] วอ (มาจาก ㅜ +ㅓ)
ㅞ [we] วี (มาจาก ㅜ+ㅔ)
ㅚ [woe] แว
ㅟ [wi] วี (มาจาก ㅜ+ㅣ)
ㅢ [ui] อึย (มาจาก ㅡ +ㅣ)

พวกที่มีการประสม จะเรียกว่า สระควบ


วิธีการประสม+วางสระกับพยัญชนะ

ㄱ มีเสียงเหมือนตัว k หรือ ค ถ้านำมาผสมกับสระ ㅏ ก็จะอ่านออกเสียงได้ว่า [ka] หรือ คา การวางพยัญชนะและสระของตัว ㄱ จะมี 2 แบบ แบบแรก ㄱ จะวางอยู่ด้านซ้ายมือของสระ ถ้าสระที่ตามมาเป็น ㅏ, ㅓ, ㅣ, ㅔ, ㅐและแบบที่สอง ㄱ จะวางอยู่ด้านบนถ้าสระที่ตามมาเป็นสระ ㅗ, ㅜ, ㅡ

credit : http://forums.popcornfor2.com/index.php?showtopic=246&st=60&p=21772&#entry21772

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น